Mobilitat Internacional

Erasmus és un programa d’intercanvi que té bàsicament 3 objectius respecte la formació de les persones mitjançant els intercanvis en un altre país de la Unió Europea:

Realitzar estudis acadèmics

Pràctiques professionals

Millorar les soft skills durant la vida laboral

També persegueix la millora d’una llengua estrangera i la exposició a una cultura diferent de la d’origen. Igualment, la persona que realitza l’estada és un “petit ambaixador” cultural del seu país d’origen.

L’Institut Jaume Balmes, en coordinació amb el Servei de Programes Internacionals de FP del Departament d’Ensenyament i del SEPIE (Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación), ofereix cada any una sèrie de beques Erasmus per alumnes de FP i professors.

Organització dels Projectes Europeus
a l'Institut Jaume Balmes

Places que s'oferten

Curs 2019-2020:

4 places KA103 a Berlin per mobilitat d’alumnes en pràctiques a GS (durant el 2021)

2 places per estades formatives de professorat

Curs 2020-2021:

Durant el curs 2020-2021 es va dur a terme la primera estada de mobilitat d'alumnat de cicles. L'alumne del cicle formatiu d'ASIX en Pol Alonso, va realitzar la formació en centres de treball a una empresa ubicada a la ciutat de Berlín.

Curs 2021-2022:

Durant el curs 2021-2022 es van dur a terme dues estades de mobilitat d'alumnat i una de professorat, totes tres a Alemanya.

Criteris de sel·lecció

Certificats d’idiomes: es portarà l’original i una fotocòpia que es compulsarà a Secretaria

Els títols acadèmics igual: portar original i fotocòpia a Secretaria per compulsar

L'informe de vida laboral ha de ser original

Altres mèrits: portar original i fotocopia a compulsar.

El coordinador de mobilitat es diu Oskar Ginés

Compromisos per part de l'alumne

Important!: L'incompliment d'algun dels següents compromisos comportarà el no pagament de la beca i/o la reclamació de les quantitats abonades.

 • 1 Cal tenir aprovades totes les UFs del primer curs del cicle.
 • 2 Tenir una actitud positiva i cooperadora amb la institució de destí i amb l'Institut.
 • 3 Esforçar-se per millorar la seva competència en la llengua estrangera que farà servir abans de sortir.
 • 4 Fer servir la plataforma OLS (Online Linguistic Support), per millorar l'idioma de destí.
  • a Cal fer avaluació inicial i final de la plataforma
  • b Es recomanen mínim 30 minuts al dia. Per estades de pràctiques de 2 mesos, 30 hores en total
  • c És obligatori fer-la o no es cobrarà la beca (o es reclamaran les quantitats rebudes)
 • 5 En retornar, cada alumne ha d'omplir un informe amb el coordinador de mobilitat.
 • 6 Igualment, l'alumne haurà de contribuir al pla de difusió Erasmus de l'Institut de les maneres següents:
  • a Redacció d'un article que es penjarà a la web de l'Institut d'una pàgina aprox. en la llengua estrangera emprada a l'intercanvi (o anglès), presentant la institució/empresa de destí i adjuntant fotos de la institució i del lloc. És obligatori.
  • b Enregistrar un vídeo de màxim 5 minuts en la llengua estrangera (o anglès) sobre la institució/ empresa de destí i el lloc. És obligatori.
  • c Opcionalment, presentar-se al concurs NETINVET Mobility Prize.

OLS (Online Linguistic Support)

Avaluació inicial

Una prova de nivell (gramàtica, comprensió lectora, vocabulari, comprensió oral). El resultat classifica el/la participant dins d'un dels nivells del MECR Marc Europeu Comú de Referència (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Es genera un PDF amb els resultats que es pot afegir al CV.

Curs

Els continguts estan organitzats per nivells MECR: Vocabulari, Gramàtica, Argumentació, Reunions, Correspondència, Cursos professionals.

Live Coaching (Formació online)

 • Sessions tutoritzades: classes online de màx 6 alumnes organitzades per nivell. Cal registrar-se. Horaris de dill a dv, de 30 min/classe. Una tutoria cada 15 dies
 • MOOC: Cursos Online tipus moodle o classroom. L'accés és gratuït, cal registre previ, organitzats per nivell de llengua. Inclouen xat amb tutor i alumnes d’altres països

Videoteca de MOOCS

Organitzats per nivell d'idioma: cultura, situacions de la vida quotidiana, professions, natura, malalties, …

News

Articles i vídeos.

Fòrum

Organitzat per tòpics, per consulta de dubtes.

Avaluació final

És obligatòria i condició imprescindible per rebre el segon pagament de la beca.

Objectius

 • 1 Millorar l'adaptació de l'alumne a la empresa i al país de destí
 • 2 Millora del nivell de llengua respecte l’avaluació inicial

Control

 • 1 Es controla el temps que l'alumne es connecta a la plataforma
 • 2 Cada setmana s'envia informació als alumnes del temps de connexió
 • 3 El temps mínim recomanat és dedicar-hi 30 minuts al dia, per mobilitat de pràctiques de 2 mesos dedicar-hi 30 hores
 • 4 Al final del curs es controla l'itinerari fet per l'alumne i es genera puntuació

Import aproximat de la beca

La beca no cobreix el 100% del cost de l'estada. Per tant, cal tenir diners estalviats prèviament per fer front a despeses com el vol, estància, etc. A més la beca no es rep immediatament, pot haver un retard respecte l'inici de la estada.

Es calcula amb el programa Mobility Tool+ segons distància a casa i temps d'estada.

Per tenir una idea *aproximada*, en un país com Alemanya per intercanvi de Grau Superior, la beca pot ser aproximadament d'uns 1000 EUR pels 2 mesos d'estada.

Documentació

Documents de viatge

L'alumne/a ha de tenir el DNI/NIE/Passaport vigent i Visat si fos necessari (passaport no EU). En qualsevol cas, cal consultar la web del consulat o ambaixada del país de destí, sobretot pels alumnes de nacionalitat no EU.

TSE

Targeta Sanitària Europea. És obligatòria per poder rebre atenció sanitària a l'estranger. Cal sol.licitarla i renovar-la si cal a la Sede Electrónica de la Seguridad Social https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp

També es pot contratar una assegurança mèdica privada.

Documentació pròpia d'Erasmus

Learning Agreement (acord d'aprenentatge), conveni de subvenció, certificat d'assistència (Certificate of Attendance), carta ECHE.

Assegurances disponibles

La Generalitat disposa d'assegurança d'accidents personals i de responsabilitat civil. També existeix l'assegurança d'assistència en viatges internacionals disponible amb el Carnet Jove.

Documents acreditatius de l'estada

Quan acabi la mobilitat, l'alumne disposarà dels següents documents acreditatius, que podrà adjuntar al seu CV.

 • 1 Certificat de nivell d’idiomes obtingut de la plataforma OLS
 • 2 Certificate of Attendance (Certificat d’Assistència). Justifica l’estada feta
 • 3 Currículum Europeu (Europass)
 • 4 Suplement al Diploma

Preparació cultural

Apart de millorar en tot el possible el nivell de l’idioma del país de destí, que ens facilitarà la vida quotidiana i les pràctiques, és totalment recomanable informar-se sobre la cultura del país, això demostra interès i es valora molt per la empresa

En el cas de l’idioma, l’alumne té obligatòriament que accedir a la plataforma OLS (Online Linguistic Support)

Pel que es refereix a la cultura, és recomanable dedicar-hi temps a aprendre sobre la història recent del país, situació econòmica i política, geografia, sistemes de transport, religió, gastronomia (plats típics, hores dels diferents àpats), frases bàsiques per saludar, agraïr, demanar ajuda, etc. També cal informar-se prèviament sobre els horaris comercials (botigues d’alimentació, bancs, …), horaris de transport, etc.

Calendari

Durant el 2n trimestre de cada curs s’organitzarà una sessió informativa als alumnes de 1er curs del cicle formatiu interessats en el programa Erasmus. Els tutors avisaran amb antelació i també es penjaran en aquesta pàgina les dates de la sessió (normalment divendres a les 18:30h)

Els alumnes interessats en participar en el programa Erasmus hauran d’omplir el full de sol.licitud de participació al programa Erasmus i lliurar la documentació adient durant el tercer trimestre del 1er curs del cicle formatiu. Les dates concretes es comunicaran via tutors i en aquesta pàgina

Els professors es reuniran i aplicant els criteris de selecció publicats en aquesta web triaran els alumnes que participaran al programa durant el curs següent.

Els alumnes tant seleccionats com no seran informats per email pel Coordinador de Mobilitat i en aquesta web.

Sol·licituds i tràmits

Els criteris de selecció i la documentació a aportar estan penjats a:

Descarregar criteris de selecció alumnat

Documentació necessària:

Certificats d'idiomes: es portarà l’original i una fotocòpia que es compulsarà a Secretaria

Els títols acadèmics igual: portar original i fotocòpia a Secretaria per compulsar

L'informe de vida laboral ha de ser original

Altres mèrits: portar original i fotocòpia a compulsar.

Formulari de sol·licitud:

En entregar la sol.licitud, cada alumne rebrà per email un codi alfanumèric. Amb aquest codi es penjarà en aquesta pàgina els resultats de la baremació de mèrits, de tal forma que sigui anònima.

Un cop seleccionats els alumnes, el Coordinador de Mobilitat es posarà en contacte directament per email amb ells/es.