Administració de Sistemes Informàtics
en Xarxa

Codi: CFPS ICA0

Grau: Grau superior

Titulació: Tècnic/a superior

Durada

2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Competència general

Aquests estudis postobligatoris capaciten per:

 • Configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics.
 • Garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema.
 • Garanteixen la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

Continguts

 • Implantació de Sistemes Operatius (231 hores)
 • Gestió de Bases de Dades (165 hores)
 • Programació Bàsica (165 hores)
 • Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d'Informació (99 hores)
 • Fonaments de Maquinari (99 hores)
 • Administració de Sistemes Operatius (132 hores)
 • Planificació i Administració de Xarxes (165 hores)
 • Serveis de Xarxa i Internet (99 hores)
 • Implantació d'Aplicacions Web (66 hores)
 • Administració de Sistemes Gestors de Bases de Dades (99 hores)
 • Seguretat i Alta Disponibilitat (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte d'Administració de Sistemes Informátics en Xarxa (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (317 hores)

Per a més informació, consulteu currículum

Vies d’accés

 • 1 Accés directe
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • 2 Prova d'accés

Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis pots accedir:

 • Amb aquests estudis (tècnic o tècnica superior) pots accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.
 • Permeten la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
 • Per a més informació, consulteu el Canal Universitats
 • Possibilitat d'obtenir una altra titulació de grau superior en només un curs lectiu.

Sortides professionals

Accéss al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica en administració de sistemes,
 • responsable d'informàtica,
 • tècnic o tècnica en serveis d'Internet,
 • tècnic o tècnica en serveis de missatgeria electrònica,
 • personal de suport tècnic,
 • tècnic o tècnica en teleassistència,
 • tècnic o tècnica en administració de base de dades,
 • tècnic o tècnica de xarxes
 • supervisor o supervisora de sistemes,
 • tècnic o tècnica en serveis de comunicacions i
 • tècnic o tècnica en entorns web.