Desenvolupament d’Aplicacions Web

Codi: CFPS ICC0

Grau: Grau superior

Titulació: Tècnic/a superior

Durada

2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Competència general

Aquests estudis postobligatoris capaciten per:

 • Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web.
 • Utilitzar tecnologies i entorns de desenvolupament específics.
 • Garantir l'accés a les dades de forma segura, complint els criteris de usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Continguts

 • Sistemes Informàtics (198 hores)
 • Bases de Dades (231 hores)
 • Programació (297 hores)
 • Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d'Informació (99 hores)
 • Entorns de Desenvolupament (66 hores)
 • Desenvolupament Web en Entorn Client (165 hores)
 • Desenvolupament Web en Entorn Servidor (165 hores)
 • Desplegament d'Aplicacions Web (99 hores)
 • Disseny d'Interfícies Web (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte de Desenvolupament d'Aplicacions Web (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (317 hores)

Per a més informació, consulteu currículum

Vies d’accés

 • 1 Accés directe
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • 2 Prova d'accés

Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis pots accedir:

 • Amb aquests estudis (tècnic o tècnica superior) pots accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.
 • Permeten la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
 • Per a més informació, consulteu el Canal Universitats
 • Possibilitat d'obtenir una altra titulació de grau superior en només un curs lectiu.

Sortides professionals

Accéss al món laboral com a:

 • programador web.
 • programador multimèdia.
 • desenvolupador d'aplicacions en entorns web.