Què és la FP Dual

Aprendre treballant, treballar aprenent

La Formació Professional (FP) dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

Té com a objectius millorar la formació de l’aprenent:

Fent-lo participar en les activitats productives de l'empresa.

Posant-lo en contacte amb la cultura i tecnologies de l'empresa.

Realitzant una estada de 900 a 1.000 hores d'activitat a l'empresa.

I contribuir a la millora dels recursos humans de les empreses:

Facilitant la selecció i la captació de persones amb talent.

Adequant la formació a les necessitats reals de l’empresa.

Generant més vinculació entre l'empresa i els centres de formació.

Les tres potes de la Dual: l’institut, les empreses i els alumnes, volem que les experiències de Dual siguin casos d’èxit.

Objectius

Millorar la formació de l'aprenent.

Funcionament

Formació en el centre educatiu i activitat productiva en l'empresa.

Beneficis

Millora dels recursos humans de les empreses.

Destinataris

Empreses del sector de les Tecnologies de la Informació.

Empreses

L'Institut Jaume Balmes té acords amb diferents empreses del sector de les Tecnologies de la Informació per tal de què els alumnes puguin realitzar estades duals.

Les empreses acullen l’alumne i se’ls assigna un tutor d’empresa que farà la instrucció i el seguiment de l’alumne.

Les empreses valoren el treball de l’alumne, i aquesta valoració queda reflectida en l’avaluació curricular de l’alumne. Es considera que dues hores d’empresa equivalen a una hora de formació acadèmica.

Calendari

Els cicles formatius d'Informàtica tenen una durada de 2000 hores en dos cursos escolars. Durant el tercer trimestre del primer curs, els alumnes participants en el programa de Dual faran una estada de 100 hores, en concepte de FCT (Formació en Centre de Treball, no remunerat).

Durant tot el segon curs els alumnes faran l'estada dual a l'empresa com a treballadors de l'empresa, ja sigui amb beca o amb contracte laboral (normalment contracte de Formació i Aprenentatge). Aquesta estada és remunerada.

L'estada a l'empresa és en horari de matí (5h), atès que els cicles d'Informàtica s'imparteixen en horari de tarda. L'horari de l'alumne a l'institut quedarà reduït.

Criteris generals de selecció

El procés de selecció consisteix en assignar els perfils d'estances duals que demanen les empreses als candidats que reuneixin els requisits. Valorant l'encaix empresa-alumne el tutor, juntament amb els coordinadors de FP Dual i FCT, seleccionen els alumnes candidats.

Els alumnes han d'anar demostrant, dia a dia i durant tota la durada del Cicle, una bona actitud a classe (actitud de treball, aprofitament, faltes d'assistència) i un bon rendiment acadèmic, que s'haurà de consolidar amb el temps. Es tindrà en compte el cas que algun alumne tingui necessitats econòmiques.